ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG

Απασχόληση

 • 98,41%
  το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων

 • 75.411
  ώρες εκπαίδευσης

 • 31 εκατ. €
  το σύνολο παροχών για τους εργαζομένους

 • 3.460
  εργαζόμενοι στον Όμιλο

 • 16,36%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης

Απασχόληση

Διατήρηση της Απασχόλησης

Γιατί είναι ουσιαστικό;

H απασχολησιμότητα, η διατήρηση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί στρατηγική επιλογή του Ομίλου με στόχο να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και βελτίωση των επιδόσεών του σε όλους τους τομείς, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές του.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια, υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου ο Όμιλος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της Ενέργειας.

Η προσέγγισή μας

Οι εταιρικές πολιτικές και πρακτικές του Ομίλου δίνουν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εναρμόνιση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ένα άριστο εργασιακό κλίμα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές, δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, βραβεύσεις, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, προγράμματα πρακτικής άσκησης και εργασιακής απασχόλησης φοιτητών, εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων, ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές τους.

Η ενημέρωση και ο ανοιχτός διάλογος αποτελούν τη βάση μιας δημιουργικής σχέσης με τους εργαζόμενους του Ομίλου. Στον Όμιλο υπάρχει η δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και στελεχών (open door policy) με στόχο την αύξηση των συνεργασιών, της αποδοτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος θα αποτελεί διαχρονικά εργοδότη πρώτης επιλογής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον εργαζόμενο του μέλλοντος, τον άριστο επαγγελματία που διαπνέεται από τις αξίες της δημιουργικότητας, της εργατικότητας, με διάθεση για μάθηση, ακεραιότητα, ευθυκρισία, ήθος.

Ο Όμιλος σήμερα και στο μέλλον, δεσμεύεται ουσιαστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος με:

 • Αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων.
 • Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους και συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.
 • Δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα κ.λπ.)

Η ηγετική θέση του Ομίλου στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του. Επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Οι σχέσεις εργαζομένων και Ομίλου βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

 • Διασφάλιση υγείας/ ασφάλειας
 • Ποιότητα ζωής
 • Δια βίου μάθηση
 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Παροχή κινήτρων
 • Πολιτική ίσων ευκαιριών

Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Πανδημίας COVID-19

Το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, υιοθετήθηκε ένα ολιστικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων σχετιζόμενων με την πανδημία, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Υγεία & Αφάλεια». Παρατίθενται ωστόσο οι παρακάτω ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αφορούν πρακτικές για την προστασία και ενημέρωση των εργαζομένων:

 • Κατάρτιση Πολιτικής Ομίλου για την πρόληψη μετάδοσης του ιού και την τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους όλων των εταιρειών του Ομίλου.
 • Θέσπιση Τηλεργασίας, για τους εργαζομένους, όπου αυτό ήταν εφικτό.
 • Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών επικοινωνίας του Ομίλουμε στόχο την άρτια και ασφαλή επικοινωνία των εργαζομένων με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας, αποκλειστικά για θέματα COVID-19, για τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση για τις επικαιροποιήσεις της Πολιτικής του Ομίλου για τον κορωνοϊό, ειδικές οδηγίες Τηλεργασίας, ανακοινώσεις της Πολιτείας, ενημέρωση κρουσμάτων αλλά και αναρτήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα για τη διαχείριση προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημιά, για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.
 • Νέα υπηρεσία επικοινωνίας όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα που προκύπτουν λόγω της πανδημίας, για θέματα εργασιακά, ασφάλειας, προληπτικών μέτρων κ.α. με διασφάλιση του απορρήτου επικοινωνίας.

19 τεύχη «ΝΕΑ-19»

 

Ειδική έκδοση (Newsletter) με τα νέα του Ομίλου σχετικά με τον COVID-19, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα. Τα newsletters αναρτώνται στο εσωτερικό ομιλικό δίκτυο (Intranet) και στην ειδική ιστοσελίδα.

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Το μέσο ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας είναι 75%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη 102-41). Στις εταιρείες του Ομίλου υπάρχουν εννιά αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων τα οποία συνυπογράφουν με τις εταιρείες, αντίστοιχη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτές.

 • 75%

  μέσο ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας

 • 9

  αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων

Απασχολούμενοι στον Όμιλο:*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 2.150
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 464
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ 162
DIAXON ΑΒΕΕ 104
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 270
JUGOPETROL AD 98
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 64
EKO BULGARIA EAD 72
EKO SERBIA AD 52
ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 24

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες 102-8 & 405-1.

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Αμοιβές & Παροχές

Στον Όμιλο το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που προσδίδουν στην εταιρεία. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες, αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες, που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.

Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό καθορίζεται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Για το προσωπικό το οποίο εντάσσεται σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε), οι αμοιβές προσδιορίζονται στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρείας και Σωματείου.

Ο Όμιλος έχει καθορισμένη Πολιτική Αμοιβών για τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου, η οποία για την ΕΛΠΕ εγκρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, ενώ για τις θυγατρικές της, η Πολιτική εγκρίνεται απο τα Διοικητικά Συμβούλια. Η πολιτική αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό του πλαισίου συνολικών ετήσιων αποδοχών και τον τρόπο επιμερισμού των συνολικών αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αμοιβών των στελεχών Διευθυντικού επιπέδου, λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας, βάσει ερευνών αγοράς, καθώς και τα σημαντικότερα στοιχεία, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παρακίνηση των στελεχών.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα.

Στο δείκτη 201-1 παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών για τους εργαζόμενους, που το 2020 ξεπέρασε τα 31 εκατ. ευρώ. Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων στον Όμιλο (loyalty indicator) ήταν 98,41% (δείκτης 401-1).

Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 92,12% και το 85,42% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Το 2020 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 97,63%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη 404-3 παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

 • 92,12%

  το ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας

 • 85,42%

  το ποσοστο εργαζομένων που συμμετέχουν στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Εναρμόνιση Οικογενειακής &
Επαγγελματικής Ζωής

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

 • Βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και μειωμένη τριβή
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση (loyalty) εργαζομένων και πελατών
 • Μειωμένες απουσίες λόγω ασθενείας
 • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
 • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
 • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα, όπως:

 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας) και Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων*
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων (βλ. εδώ, δείκτης 102-21) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τον Όμιλο. Μέσα στο έτος 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών αντιμετώπισης της πανδημίας και του μεγάλου ποσοστού τηλεργασίας, υπεβλήθησαν 2 μόνο προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές εξετάστηκαν διεξοδικά, και από αυτές αξιοποιήθηκε η μία ενώ η δεύτερη είναι υπό διερεύνηση.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και η διάχυση γνώσης, με σκοπό τη συνεχή εξέλιξη και ταυτόχρονα την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Με τη συνεχή επιμόρφωση, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο, απόκτηση τεχνογνωσίας και ανάπτυξη των επαγγελματικών του δεξιοτήτων, προκειμένου να διευρύνει τις προοπτικές του στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

 

Στόχοι – Προτεραιότητες

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και η διάχυση γνώσης, με σκοπό τη συνεχή εξέλιξη και ταυτόχρονα την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

2020

 • Επανασχεδιασμός των Ομιλικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Ακαδημίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον COVID-19 και υλοποίηση με τη μορφή webinar.
 • Εμπλουτισμός Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών και επέκταση του προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα Στελέχη.
 • Εμπλουτισμός της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “HELPe-learning”, με μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα για τη Διύλιση και την Εμπορία.

2021-2022

 • Συνέχιση της υλοποίησης των Ομιλικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Ακαδημίας ΕΛΠΕ, «EDGE» και «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών, βάσει του προγραμματισμένου πλάνου.
 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Καταλόγου με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης σε νέες θεματολογίες.
 • Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HRis, με δημιουργια νέων μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και τεχνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ηγεσίας» για το τεχνικό προσωπικό των Εγκαταστάσεων με θέση διοικητικής ευθύνης (Επόπτες, Συντονιστές, Εργοδηγούς) με στόχο τη δημιουργία δυναμικών ομάδων που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη απόδοση και στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας.
 • Συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος Sales Coaching στα Στελέχη Πωλήσεων της Εμπορίας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προκύπτουσες από την αξιολόγηση απόδοσης εκπαιδευτικές προτάσεις.
 • Υλοποίηση δομημένων και συστηματικών εισαγωγικών προγραμμάτων σε νεοπροσληφθέντες, με παράλληλη χρήση της πλατφόρμας “HRis”.
 • Σε συνεργασία με την Διύλιση, σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Στελεχών σε θέματα Ολιστικής Ασφάλειας και εξειδικευμένων τεχνικών εκπαιδεύσεων

KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

2018 2019 2020 Στόχοι
2021-2022
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν

84%

73%

74%

Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο 39 45 30* Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στο ίδιο επίπεδο του τελευταίου έτους. Η εκτίμηση προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν λόγω COVID-19

*Η μείωση του μέσου όρου των εκπαιδευτικών ωρών οφείλεται στην πανδημία COVID-19.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2020 ανήλθε σε 438.477 ευρώ (για το 2019 ήταν 1.082.058 ευρώ ) με 75.411 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2020 επένδυσε 906,047 ευρώ σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων καθώς και στον εμπλουτισμό των εταιρικών βιβλιοθηκών.