ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG

Αγορά

 • 5.977
  έλεγχοι ποιότητας και ποσότητας καυσίμων σε συνεργασία με το ΕΜΠ σε πρατήρια ΕΚΟ και BP (3.995 δείγματα ακροσωληνίων)

 • 2.593
  ποιοτικοί έλεγχοι σε
  δείγματα αεροπορικών
  καυσίμων

 • 26.127
  ποιοτικοί έλεγχοι σε
  λιπαντικά ΕΚΟ

 • 17
  έρευνες αγοράς

Αγορά

Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας
και της Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών σε καύσιμα για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, κ.ά., και διατίθενται σε λιανική και σε χονδρική πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Όλα τα προϊόντα μας είναι στενά συνδεδεμένα με τρεις παραμέτρους: την ασφάλεια, την ποιότητα και την προσιτότητά τους. Κύριοι άξονες της στοχευμένης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής, που προσφέρονται σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη.

Η προσέγγισή μας

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες τεχνολογίες των κινητήρων και το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Ο Όμιλος σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH περί αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις προβλέψεις του Κανονισμού. Επίσης, ο Όμιλος εφαρμόζει και προωθεί την ουσιαστική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών προϊόντων. Τα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων περιλαμβάνουν σε παράρτημα τα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος ανά προοριζόμενη χρήση και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου προς τους μεταγενέστερους χρήστες.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Η ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με συνεχείς ελέγχους και στα πρατήρια δίνεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, μέσω του spot test kit. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων. Τα παράπονα των πελατών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου προκειμένου να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων γίνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια, ενώ εφαρμόζεται πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.

Η φιλοδοξία μας

Στόχος μας είναι να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας σε κάθε εφοδιασμό, κι αυτό το πετυχαίνουμε διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το σημείο παράδοσης στον πελάτη. Εφαρμόζουμε αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα πρατήρια μας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων μας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοδοξούμε, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που να εφαρμόζει αντίστοιχες πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας πετρελαιοειδή, πετροχημικά και λιπαντικά για ποικίλες χρήσεις. Προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας, δημιουργώντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιδιώκοντας την ικανοποίησή τους, από την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά μέχρι το τέλος της χρήσης του.

Μέτρα Προστασίας
από την Πανδημία

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από μια πρωτόγνωρη διεθνή υγειονομική κρίση, την πανδημία COVID-19. Για την ΕΚΟ ΑΒΒΕ και τις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό, η προστασία της υγείας των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα. Ακολουθήθηκαν πιστά οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών, αλλά και επιπλέον μέτρα προστασίας που όριζε η Πολιτική του Ομίλου ΕΛΠΕ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑNΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, αλλά και στο δίκτυο ιδιο-διαχειριζόμενων πρατηρίων. Η Πολιτική επικαιροποιείται τακτικά, με βάση την πορεία της πανδημίας. Για τους πελάτες των πρατηρίων δημιουργήθηκε κατάλληλο επικοινωνιακό υλικό στο πρατήριο για την ενημέρωσή τους ως προς τα ισχύοντα μέτρα προστασίας.

Με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ, οι εγκαταστάσεις μας πιστοποιηθήκαν σύμφωνα με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield», στην ανώτατη βαθμίδα “Excellent”.

Όλες οι παραπάνω προσπάθειες είχαν σαν αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των πρατηρίων καυσίμων μας, για τον αδιάκοπο εφοδιασμό των πελατών μας με καύσιμα.

Υπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντων

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζεται πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και του Περιβάλλοντος, με στόχο την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και τη συνεχή βελτίωση.

Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει στα Συστήματα Διαχείρισης την έννοια της Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων – μια προσέγγιση για τη διαχείριση των επιπτώσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους – για να επιτύχει τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει, καθώς και των προμηθευτών, των διανομέων και των πελατών του.

Σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH περί αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, ο Όμιλος έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις προβλέψεις του Κανονισμού:

 • Συνεργαζόμαστε με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις Κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό.
 • Προβαίνουμε σε κατά περίπτωση αναθεωρήσεις των φακέλων καταχώρησης για όσες ουσίες προκύπτουν μεταβολές στις εκθέσεις χημικής ασφάλειας ή/και την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με τα τελευταία τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομένα ή εφόσον απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).
 • Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων μας αναθεωρήθηκαν σε πλήρη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς REACH και CLP. Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας, εφαρμόζουμε τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος των παραρτημάτων των ΔΔΑ και προτρέπουμε τους μεταγενέστερους χρήστες να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τις δικές τους χρήσεις.
 • Κατά τον σχεδιασμό των λιπαντικών εφαρμόζουμε όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών REACH και CLP, για την ταξινόμηση, την επισήμανση, τη συσκευασία και την ασφαλή χρήση τους.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας, που καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Ποιότητα Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (υγραέρια, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, μαζούτ, άσφαλτος) ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Πολιτική για την Ποιότητα του Ομίλου:

 • Λεπτομερείς και συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές, λαμβάνουν χώρα στα πιστοποιημένα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025, χημικά εργαστήρια των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου. Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
 • Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ, οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι συνεχείς, σε όλα τα στάδια της λειτουργίας, από την παραλαβή των καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι την παράδοση στον πελάτη. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στο χημείο της κάθε εγκατάστασης. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, τη διακίνηση και την παράδοση στους πελάτες (πρατήρια, βιομηχανία, αεροπλοΐα, ναυτιλία) των υγρών καυσίμων.
 • Τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Επομένως, στον Όμιλο διασφαλίζουμε την ποιότητα των καυσίμων μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, σε όλα τα στάδιά της.

Σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτών, η ποιότητα των καυσίμων θεωρείται το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής για την προμήθεια καυσίμου. Το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων, από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Μέσω του προγράμματος, δίνεται επίσης η επιτόπιου ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, μέσω των spot test kits που διατίθενται στα πρατήρια.

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων. Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι των ιδιόκτητων Κινητών Εργαστηριακών Μονάδων της ΕΚΟ αποτελούν μέρος του προγράμματος ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, πραγματοποιούν απροειδοποίητους επιτόπιους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια ΕΚΟ. Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται δείγματα καυσίμων που ελέγχονται λεπτομερώς στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Οι ποσοτικές μετρήσεις καυσίμων εκτελούνται με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία. Τον ποσοτικό έλεγχο ακολουθεί σφράγιση των αντλιών του πρατηρίου με την ταινία διασφάλισης ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ.

Για τα πρατήρια BP, ήδη από το 2011, έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των καυσίμων, σε συνεργασία με το ΕΜΠ. Δύο ιδιόκτητες κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με προσωπικό του ΕΜΠ, εξοπλισμένες με ειδικές συσκευές για επιτόπιο ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, επισκέπτονται τα πρατήρια ΒΡ, απροειδοποίητα, κάθε χρόνο.

Το 2020, η ΕΚΟ σε συνεργασία με το ΕΜΠ, πραγματοποίησε συνολικά 5.977 ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους καυσίμων στα πρατήρια ΕΚΟ και BP. Συνολικά ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητα του καυσίμου 3.995 δείγματα ακροσωληνίων.

Τα παράπονα των πελατών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων μας προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου προκειμένου να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Όλες οι φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων γίνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Το 2020, καταγράφθηκαν 258 περιστατικά ποιότητας και διερευνήθηκαν στο σύνολό τους. Στο πλαίσιο των διερευνήσεων αναλύθηκαν 1.819 δείγματα καυσίμων και διενεργήθηκαν 6.391 φυσικοχημικές αναλύσεις. Το ποσοστό των δειγμάτων εκτός προδιαγραφής ήταν 4,4%. Όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες υλοποιήθηκαν άμεσα. Επιπλέον, απαντήθηκαν 42 ερωτήματα πελατών σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων των πρατηρίων.

Ποιότητα στο Υγραέριο

Οι φιάλες υγραερίου της E-Gas, εδώ και χρόνια αποτελούν καθημερινό κομμάτι της ζωής μας, ενσωματώνοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας με την εγγύηση της τεχνογνωσίας της ΕΚΟ. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, την εμφιάλωση και τη διακίνηση του υγραερίου.

Το υγραέριο κίνησης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ, καθώς και ο έλεγχος και το σφράγισμα των αντλιών υγραερίου στα πρατήρια καυσίμων.

Ποιότητα Αεροπορικών Καυσίμων & Λιπαντικών

Το Χημείο της υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και διακρίνεται για τις υψηλές του επιδόσεις του σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. Διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους λιπαντικών και αεροπορικών καυσίμων. Το 2020, στο Χημείο της ΕΚΟ, διεξήχθησαν 2.593 αναλύσεις αεροπορικών καυσίμων. Όλοι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένοι ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Το 2020, στο Χημείο της ΕΚΟ, διενεργήθηκαν 26.127 αναλύσεις λιπαντικών. Η Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ εφαρμόζει πιστοποιημένο εθελοντικό Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων. Μέσω του συγκεκριμένου Συστήματος συμβάλλουμε άμεσα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα επιβατικά αυτοκίνητα και έμμεσα προάγουμε την αειφόρο παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών.

Προσιτότητα Προϊόντων

Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσφέρουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ διαθέτει οκτώ εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής και Ρεθύμνου (αποθήκευση και διακίνηση).

Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.

Κυριότερα Brands του Δικτύου Πρατηρίων ΕΚΟ & BP

ΕΚΟ BRANDS BP BRANDS
95 EKONOMY BP Ultimate Unleaded 100 με τεχνολογία ACTIVE
DIESEL EKONOMY BP Super Unleaded 98 με τεχνολογία ACTIVE
EKO Premium 98 BP Ultimate Diesel με τεχνολογία ACTIVE
ΕΚΟ Racing 100 BP Unleaded 95 με τεχνολογία ACTIVE
Diesel AVIO Double Filtered BP Diesel με τεχνολογία ACTIVE
ΕΚΟ Lubricants BP Autogas
E – Gas EKO

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 1.700 πρατήρια εμπορίας καυσίμων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2020, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου:

Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΟ
ΕΛΛΑΔΑ
BP
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ SERBIA
ΣΕΡΒΙΑ
ΟΚΤΑ
Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
EKO BULGARIA
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΗΡ CYPRUS
ΚΥΠΡΟΣ
JUGOPETROL
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Βενζίνη 95 οκτανίων 14,116% 32,612% 15,9% 13,1% 10,9% 32,43% 9,57%
Βενζίνη 98 οκτανίων 0,026% 1,098% 5,2% 1,2% 2,70% 2,05%
Βενζίνη 100 οκτανίων 1,324% 3,11% 1,41% 0,24%
Πετρέλαιο Κίνησης 31,457% 38,502% 67,2% 66,4% 63,62% 37,72% 76,95%
Πετρέλαιο Θέρμανσης 10,716% 20,179% 5,6% 7,66% 3,70%
Πετρέλαιο ναυτιλίας 4,186% 3,69%
Λιπαντικά 0,688% 0,126% 0,0% 0,01% 0,32% 0,27%
Κηροζίνη 0,079% 0,007% 1,12%
Μαζούτ (fuel oil) 24,986% 1,392% 6,1% 5,05%
Άσφαλτος 2,456% 0,936% 0,0% 1,2% 11,83%
LPG 2,852% 2,038% 11,7% 3,5% 10% 7,76% 1,10%
Jet A1 7,114% 2,9% 1,00% 1,31% 6,36%
Polypropylene 0,0% 1,00%
Other (methane) 0,23%

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση. Η κατανομή του συνολικού όγκου των πωλήσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS

Εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την Κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά). Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω 97 πρατηρίων) 59,77%, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες 12,62%, άλλες εταιρειες πετρελαιοειδών 14,81%, πελάτες LPG 7,48%, διεθνείς πελάτες 5% (ναυτιλιακά καύσιμα 3,69% και καύσιμα αεροσκαφών 1,31%) και λιπαντικά 0,32%.

EKO SERBIA

Το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 56 πρατήρια καυσίμων (ιδιολειτουργούμενα), που καλύπτουν το 5,8% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 3,7% της εγχώριας αγοράς, με βάση τον αριθμό πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 18% και λιανικής 82%.

EKO BULGARIA

Το δίκτυο πρατηρίων της καλύπτει γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά, ενώ η εταιρεία καλύπτει αντίστοιχα το 100% της χώρας στη χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 6,1% (92 πρατήρια καυσίμων). Όλα τα πρατήρια είναι ιδιολειτουργούμενα. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 30% και λιανικής 70%.

OKTA

Καλύπτει περίπου το 62% της αγοράς καυσίμων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της, λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (κυρίως στη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας και στο Κόσοβο καθώς και σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του δικτύου των 27 πρατηρίων που διαθέτει καλύπτει το 8% της τοπικής λιανικής αγοράς σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 14% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.

JUGOPETROL

Κατέχει το 40% του μεριδίου λιανικής αγοράς και το 39% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 43 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση καυσίμων στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

DIAXON

Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται κατά περίπου 25%.

Υπεύθυνες &
Βιώσιμες Προμήθειες

Oι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών, με περισσότερους από 12.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη λήψη υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες, που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του. Συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική του απόδοση αλλά και τις σχέσεις του με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.

Βασικός στόχος για τις Προμήθειες του Ομίλου είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ευρείας και αξιόπιστης εφοδιαστικής αλυσίδας, επιδιώκοντας:

 • τη βέλτιστη κάλυψη των εφοδιαστικών αναγκών του Ομίλου
 • την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών
 • την καλλιέργεια συνεργειών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με αμοιβαίο όφελος
 • την απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία
 • την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου ηθικής προμηθειών
 • τη δημιουργία πολλαπλών επιλογών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων
 • την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων
 • την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με την επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, καθώς αυτό συμβάλλει τόσο στην τοπική ανάπτυξη όσο και στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω, αλλά και την ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργατών που να εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης τουλάχιστον αντίστοιχες με αυτές του Ομίλου, ακολουθούμε ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει Κώδικα Δεοντολογίας, Κανονισμό Προμηθειών, πολιτικές και διαδικασίες για την προαγωγή της υγιεινής και ασφάλειας, προσήλωση σε περιβαλλοντικούς κανόνες και υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών.

Για τους παραπάνω λόγους, οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται, τόσο κατά την ένταξή τους στον κατάλογο προμηθευτών μας όσο και κατά τη συνεργασία μας μαζί τους, με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνεται «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργα σίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Πρατηρίων Καυσίμων

Καμπάνια για την προστασία κατά του COVID-19

Με βασικό μήνυμα επικοινωνίας για την BP «Πρώτη φορά μια εταιρεία καυσίμων σου λέει «Ας μείνουμε!» και «Όλοι μαζί κάνουμε μια κίνηση υπευθυνότητας. Μένουμε Σπίτι» για την ΕΚΟ, υποστηρίξαμε την εθνική προσπάθεια «Μένουμε Σπίτι» συνεχίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες όλων. Η καμπάνια υποστηρίχθηκε με υλικά επικοινωνίας στα πρατήρια καθώς και με digital προβολή.

Πρόγραμμα Μυστικού Επισκέπτη

Ενδελεχής έλεγχος της εξυπηρέτησης στο πρατήριο και της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιλογής των μυστικών επισκεπτών ελέγχονται 60 σημεία σε 7 τομείς του πρατηρίου (πλατεία και εξοπλισμός, εξυπηρέτηση, ασφάλεια, κατάστημα, στολές, τουαλέτες, προωθητικές ενέργειες).

Συνολικά το 2020 πραγματοποιήθηκαν 4.993 επισκέψεις σε πρατήρια μέσα από το πρόγραμμα του μυστικού επισκέπτη. Κάθε πρατήριο δέχτηκε επίσκεψη από τον μυστικό επισκέπτη από 3 έως 9 φορές ετησίως. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων αναρτώνται μηνιαίως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα στελέχη πωλήσεων, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των αποτελεσμάτων των πρατηρίων καθώς και διαφόρων άλλων δεικτών χρήσιμων για την βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου.

Έρευνες για καλύτερη & πιο ποιοτική εξυπηρέτηση

Με γνώμονα την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μας πραγματοποιήθηκαν το 2020 συνολικά 17 ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς που κάλυψαν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες: 2 έρευνες αγοράς για τη σημασία των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP, 12 έρευνες για την επίδοση των εργαζομένων στα πρατήρια, 1 έρευνα για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, 1 έρευνα ενεργειών για το δίκτυο πρατηρίων και την προσαρμογή τους στην COVID-19 εποχή και 1 έρευνα ικανοποίησης από προμηθευτή στολών (εξυπηρέτηση και ποιότητα στολών), η οποία απευθυνόταν στο δίκτυο πρατηρίων μας.

«Everyday, brighter» στα Πρατήρια BP

Συνεχίζεται η καμπάνια που λανσάραμε τον Νοέμβριο του 2019, «Everyday, brighter» με την οποία στοχεύουμε στην επαναξιολόγηση της εμπειρίας ανεφοδιασμού και στη μετατροπή της από υποχρέωση, σε ευχάριστη εμπειρία «φωτίζοντας» τις στιγμές που ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα καλοφωτισμένα Bright Green Beacon πρατήρια μας, την εύκολη πρόσβαση, την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του πρατηρίου, την υποδειγματική εξυπηρέτηση των υπαλλήλων μας, τα εξαιρετικής ποιότητας καύσιμά μας, την ασφάλεια κατά τον ανεφοδιασμό και τις συναλλαγές, καθώς και την παροχή επιπλέον ειδικών υπηρεσιών, όπως:

 • Δωρεάν WiFi στον χώρο του καταστήματος
 • Ειδικό γαντζάκι φύλαξης κατοικίδιων και ειδικός χώρος “pet corner”
 • Δωρεάν Έλεγχος 12 Σημείων για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που περιλαμβάνει πλήρη οπτικό έλεγχο των βασικών σημείων (πίεση ελαστικών, λειτουργία φώτων, φρένα). Το 2020, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των καταναλωτών για ασφάλεια κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, ενισχύθηκε το πρόγραμμα στα πρατήρια πανελλαδικά με εκπαιδευμένες ομάδες. Η ενέργεια είχε μεγάλη απήχηση με response rate 27%. Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια μέσω των πρατηρίων BP που συμμετείχαν, επικοινωνήθηκε σε 15.348 επαφές και διενεργήθηκαν 4.104 επιτόπιοι έλεγχοι.

 

Εισαγωγή νέας premium βενζίνης 98 οκτανίων σε επιλεγμένα πρατήρια BP

Tον Ιούλιο 2020 λανσάραμε τη νέα βενζίνη BP Super Unleaded 98 οκτανίων, με στόχο να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς τον πελάτη μας με διαφοροποιημένα προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και τη στροφή που κάνουν προς τα premium προϊόντα, διεισδύοντας παράλληλα σε μια δυναμική αγορά όπως αυτή της “premium 98 οκτανίων”.

Εφαρμογή «ΕΚΟ» (EKO App) για smartphones

H δωρεάν εφαρμογή EKO (EKO App) δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αγοράσει ανέπαφα με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και κάρτας στόλου, καύσιμα σε επιλεγμένα πρατήρια. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, για τα πλησιέστερα πρατήρια που τον εξυπηρετούν, να ελέγχει την ποιότητα και την προέλευση των καυσίμων του (Εγγύηση ΕΚΟ) καθώς και να παραγγέλνει ηλεκτρονικά πετρέλαιο θέρμανσης. Μέχρι σήμερα η εφαρμογή έχει πάνω από 28.000 εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ παρέχει σε κάθε χρήστη την ειδική ενότητα «Το Γκαράζ μου» για την αποθήκευση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στο όχημά του, με τη δυνατότητα προγραμματισμού για λήψη σχετικών υπενθυμίσεων, όπως επόμενος έλεγχος/ Κ.Τ.Ε.Ο., ανανέωση ασφαλιστικού συμβολαίου κ.ά.

Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, λειτουργεί 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 211- 1818031 για τα πρατήρια BP και 211-1818050 για τα πρατήρια ΕΚΟ. H διαχείριση των κλήσεων έχει ανατεθεί σε ειδικά εκπαιδευμένους από την εταιρεία υπαλλήλους της ICAP και στη συνέχεια, τα αιτήματα προωθούνται στους αρμόδιους για επίλυση/απάντηση.

Στατιστικά στοιχεία κλήσεων για τις γραμμές επικοινωνίας των πρατηρίων ΕΚΟ & BP

 • Πρατήρια BP:
  487 κλήσεις
  από τις οποίες
  159 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.
 • Πρατήρια ΕΚΟ:
  6.799 κλήσεις
  τις τις οποίες
  1.893 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.

Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (βλ. και δείκτη 417-3). Τα στελέχη του μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

KPIs Εμπορίας

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες
Έτος 2018 2019 2020 2021
(Στόχος)
Αριθμός ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων Καλυψώ

224

119 EKO
105 BP

238

125 EKO
113 BP

232

121 EKO
111 BP

Διατήρηση υπάρχοντος στόλου
Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης
(διαχειριστές, πρατηριούχοι και υπάλληλοι)*
3,16 2,65 2,77 Διατήρηση στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών

*Δεν περιλαμβάνονται εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Επόμενη Ενότητα Υγεία & Ασφάλεια Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Κλιματική Αλλαγή