Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Αυτός ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι μέρος των ετήσιων δημοσιεύσεων του Ομίλου και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τον συντονισμό και την ευθύνη για τη σύνταξη του Απολογισμού είχε η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων/ Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά για την υλοποίηση του Απολογισμού συνεισέφεραν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Φορολογικών & Τελωνειακών, Εμπορίας, Προμηθειών, Νομικών Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό. Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται, είναι ενοποιημένα και επικυρωμένα σε επίπεδο Ομίλου, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται.

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή μας στους τομείς της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο, που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε αυτόν τον τρόπο της αμφίδρομης επικοινωνίας μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 688 7191
E-mail: csr@helpe.gr

 

Φωτογράφοι
Γ. Γερόλυμπος
Δ. Πούπαλος
Φωτομάδα 

Σχεδιασμός Εντύπου
The Birthdays Design, Athens

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
BEATTHEWHITES, Athens

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.helpe.gr αλλά και να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης: