ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διασφάλιση της Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας Εργαζομένων, Εργολάβων & Τρίτων

 • >7 εκατ.
  ΜΑΠ (μάσκες, γάντια, γυαλιά & στολές προστασίας) στο προσωπικό για προστασία από τον COVID-19

 • 43.584
  συνολικοί έλεγχοι προσωπικού για ανίχνευση COVID-19

 • 13 εκατ. €
  για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 • 58.300
  ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην Υ&Α, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου καθώς και τις θυγατρικές

 • 14%
  μείωση του δείκτη συχνότητας συμβάντων διεργασιών σε σχέση με πέρυσι

Υγεία & Ασφάλεια

Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η διασφάλιση της Υγείας, της Ασφάλειας και της Ευεξίας των εργαζομένων αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική αξία του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του, γιατί είναι αλληλένδετη με την επιχειρηματική επιτυχία.

Η εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επίδοσης των εργαζομένων και συνεπώς στην βελτίωση της επίδοσης του Ομίλου. Επεκτείνοντας την εφαρμογή των προγραμμάτων / δράσεων Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους εταίρους (π.χ στην τοπική κοινωνία), προωθούμε και εδραιώνουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.

Η συνεχής βελτίωση και η επίτευξη άριστων επιδόσεων τόσο σε θέματα Ασφάλειας Διεργασιών όσο και σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικού, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην καθημερινή μας λειτουργία και μας κινητοποιούν στην επίτευξη των στόχων μας.

Οι τέσσερις κύριοι άξονες δράσης μας είναι:
1) Ηγεσία και δέσμευση,
2) Εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας,
3) Βελτίωση των επιδόσεων – δείκτες ασφάλειας,
4) Αξιοποίηση γνώσης/ εμπειρίας από συμβάντα, υλοποίση δράσεων – διορθωτικών ενεργειών.

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος προάγει την Υγεία, την Ασφάλεια και την Ευεξία στους χώρους εργασίας:

 • Ενισχύοντας τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων. Ειδικότερα, το 2020 ήταν μια απαιτητική χρονιά για όλες τις δραστηριότητές μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπου με συλλογικές κυρίως αλλά και μεμονωμένες δράσεις, αντιμετωπίστηκαν οι σχετικοί κίνδυνοι, χωρίς τη διακοπή της επιχειρησιακής μας συνέχειας, αλλά κυρίως διαφυλάττοντας την υγεία των εργαζομένων.
 • Αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για την παροχή και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των στόχων Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
 • Διασφαλίζοντας τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

Οι τρεις παραπάνω Αρχές, αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην Πολιτική της εταιρείας και μέσω της ισχυρής Ηγεσίας (leading by example) αποτελούν και τη δέσμευσή της.

Ο πυρήνας του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων ασφάλειας.

Ο Όμιλος υποστηρίζει ότι η «Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων» και ενισχύει τους εργαζομένους στην αναφορά και διερεύνηση συμβάντων, παρ’ ολίγον συμβάντων και ανασφαλών καταστάσεων και επιβραβεύει τις επιτυχείς παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας.

Η νέα μας προσέγγιση για το 2020 που θα συνεχιστεί και το 2021, επικεντρώνεται στο ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι «ανοιχτοί» στο να μάθουν από τα συμβάντα και από τα λάθη τους. Έτσι ενισχύεται η αναφορά και διερεύνηση συμβάντων, αλλά και η άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε στους καλύτερους στον ενεργειακό κλάδο, να εξασφαλίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητες, με μηδέν ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών. Με ισχυρή ηγεσία και συμμετοχή όλου του προσωπικού, επιδιώκουμε την πρόληψη και την προστασία της Υγείας και ενδυνάμωση της Ασφάλειας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών από ενδεχόμενες επιπτώσεις, που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου θέτουν στόχους για έλεγχο και βελτίωση της επίδοσής τους, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, με τακτικό περιοδικό απολογισμό έναντι των στόχων. Παρακολουθούνται και τίθενται στόχοι για συγκεκριμένους δείκτες ασφάλειας, με βάση και τις προτάσεις του Ευρωπαικού Τεχνικού Οργανισμού του κλάδου Διύλισης (CONCAWE).

Παράλληλα επεκτείνουμε την εφαρμογή του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας και στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, εκτός της Διύλισης, ώστε να εμπεδώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας.

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά και αποδεκτά επίπεδα.

Υγεία των Εργαζομένων
στο Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας και της Διαδικασίας Επίβλεψης Υγείας.

Έτσι, πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή τους ομάδα και το φύλο τους.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Πανδημίας COVID-19

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, λόγω της πανδημίας (COVID-19). Παράλληλα με τις βασικές δράσεις ως προς την Υγεία και Ασφάλεια, ο Όμιλος διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας, με άμεσες και συντονισμένες δράσεις, σε όλες τις δραστηριότητες και όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Άμεσα συντάχθηκε η Πολιτική του Ομίλου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία, σύμφωνη με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και η οποία αναθεωρείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική αφορά όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και όλους τους εργαζομένους σε τρίτες εταιρείες, παρόχους έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών και σε εμπορικούς συνεργάτες που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου για την εκτέλεση των εργασιών τους.

Απώτερος στόχος της Πολιτικής ήταν η καθιέρωση ενός κοινού και ομοιόμορφου πλαισίου για την αντιμετώπιση του COVID-19, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του προσωπικού και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.

Βασικές άμεσες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν:

 • Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ομίλου, αρμόδια για τη διαχείριση κρίσεων σε περιπτώσεις ύπαρξης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και για την εισήγηση προτεινόμενων μέτρων και δράσεων, καθώς και θεσμοθέτηση επιμέρους Επιτροπών Διαχείρισης Κρίσης σε τοπικό επίπεδο και ανά οργανωτική δομή.
 • Αναθεώρηση όλων των Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, περιλαμβάνοντας μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
 • Ενισχυμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα πρόληψης (αύξηση αριθμού ιατρών εργασίας στις εγκαταστάσεις, ειδικά Μέσα Ατομικής Προστασίας, τηλεργασία εργαζομένων, τεστ εργαζομένων σε περιοδικό πρόγραμμα ή έκτακτα κ.α.).

Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση της κρίσης, διαδραμάτισε η σωστή και τακτική ενημέρωση των εργαζομένων, καθώς και η άμεση υλοποίηση των ενεργειών – αποφάσεων του Ομίλου. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μέτρων Πρόληψης για την Πανδημία του COVID-19 από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, επιβεβαιώνοντας ότι το Σύστημα Διαχείρισης Μέτρων Πρόληψης της πανδημίας COVID-19 σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου έχει επαρκείς πόρους και κατάλληλη υποδομή σύμφωνα με τις τρέχουσες επιδημιολογικές οδηγίες (Covid Shield σε επίπεδο Excellent).

Ολοκλήρωση με ασφάλεια, εν μέσω πανδημίας, της πενταετούς γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και πραγματοποίηση προγραμματισμένων επενδυτικών έργων.

Ασφάλεια των Εργαζομένων
στο Χώρο Εργασίας

Το 2020 επενδύθηκαν περισσότερα από 13 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις εργασίες αλλά και για την προστασία από τον Covid 19, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Επενδύσεις του Ομίλου σε θέματα ασφάλειας

Εγκατάσταση 2020
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
2021-2025
(εγκεκριμένο πρόγραμμα)
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 8,83 94,59
ΕΚΟ 3,26 10,44
DIAXON 0 0,54
HP CYPRUS 0,7 3,58
OKTA 0,1 1,61
JUGOPETROL 0,1 4,57
EKO SERBIA 0,01 3,61
EKO BULGARIA 0,03 5,67
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 13,03 124,61

Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή ενός προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, το οποίο εδράζεται σε πρότυπα μεγάλων διεθνών ομίλων του κλάδου.

Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας απαρτίζεται από 21 Συστήματα-Πυλώνες τα οποία έχουν ολοκληρωθεί για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων. Για την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια, στο πλαίσιο κάθε Συστήματος περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης.

Το 2020 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Ολιστικής Ασφάλειας των διυλιστηρίων και στο πλαίσιο αυτό βελτιώθηκαν και συντάχθηκαν, με βάση την αξιολόγηση των Συστημάτων, νέες σημαντικές διαδικασίες ασφάλειας για τα τρία διυλιστήρια αλλά και τις επιμέρους εγκαταστάσεις, καθώς και κρίσιμες βέλτιστες πρακτικές.

Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας
Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Επιπλέον, ο Όμιλος συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο ευρωπαϊκός οργανισμός CONCAWE και συνεργάζεται με αυτόν.

Ειδικότερα το 2020, επί συνόλου 10.763.788 ανθρωποωρών, σημειώθηκαν 32 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, υλοποιώντας και το έργο της μεγαλύτερης Γενικής Συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, διάρκειας 2,5 μηνών και με συμμετοχή 3.000 εργαζομένων στην αιχμή των εργασιών.

Περισσότερες από 500.000 ανθρωποώρες για τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης και 1.000.000 ανθρωποώρες για την Εμπορία (μόνιμο προσωπικό) χωρίς εργατικό ατύχημα.

Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BEA, BEE, ΒΕΘ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΟ DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ HP CYPRUS OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JUGOPETROL
Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs)(A/Γ) 25
(25/0)
2
(0/2)
5
(4/1)
2
(1/1)
0 0 1 (1/0) 0 1 (0/1) 0
Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ/ εργολάβοι) 12/13 0/2 0/5 2/0 0 0 1/0 0 0/1 0
Θανατηφόρα ατυχήματα(Α/Γ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης[1] (Medical Treatment Cases ή MTC)(Α/Γ) 3
(3/0)
0 2
(2/0)
0 0 0 0 1 (1/0) 0 0
Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI) (Α/Γ) 7
(7/0)
0 0 2
(2/0)
0 0 0 0 0 0
Δείκτης LWIF(Α/Γ) 3,62
(3,62/0)
3,68
(0/3,68)
1,51 (1,21/0,3) 8,35 (4,17/4,17) 0 0 2,11 (2,11/0) 0 0,51 (0/0,51) 0
Δείκτης LWIS(Α/Γ) 51,20
(51,20/0)
8,50
(0/8,50)
15,40 (12,25/28,0) 27,0 (21,0/33,0) 0 0 30,0 (30,0/0) 0 121,0 (0/121,0) 0
Δείκτης AIF (All Injury Frequency)(Α/Γ) 5,06
(5,06/0)
3,68
(0/3,68)
2,12 (1,82/0,3) 16,69 (12,52/4,17) 0 0 2,11 (2,11/0) 0,75 (0,75/0) 0,51 (0/0,51) 0
Αριθμός Καταγεγραμμένων Επαγγελματικών Ασθενειών( / 106 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ποσοστό κάθε είδους απουσιών[2] (%)(Α/Γ) * 0,69/1,37 0,86/ 4,09 2,2/3,98 0,46/0,41 0,3/2,58 1,85/5,62 1,56/ 1,93 1,36/ 1,65 1,1/ 0,6

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στον δείκτη 403-2 (βλ. εδώ)

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 6ετία.

Ο δείκτης συχνότητας συνολικών τραυματισμών AIF (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ)
αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση με το 2019.

Ο δείκτης LWIF (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ)
αυξήθηκε κατά 37% σε σχέση με το 2019.

Ο δείκτης συχνότητας συμβάντων δειργασιών
μειώθηκε κατά 14% σε σχέση με το 2019.

Εκπαίδευση
στην Υγεία & Ασφάλεια

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και σεμινάρια ηγεσίας (από τους διευθυντές έως τους συντονιστές και εργοδηγούς), με σκοπό να ενισχυθεί και εμπεδωθεί το Safety Culture.

Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, η εκπαίδευση βασίζεται σε προφορικές παρουσιάσεις των Τεχνικών Ασφάλειας και γραπτές εξετάσεις σε διαπιστευμένα εκπαιδευτικά κέντρα (KEK) και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 2020, οι ανθρωποώρες εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, αυξήθηκαν κατά 17% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (περίπου 58.300 ανθρωποώρες εκπαίδευσης).

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας ανά εγκατάσταση και φύλο

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ ΕΚΟ ΟΚΤΑ DIAXON HP CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΟ* ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Αριθμός εργαζομένων (Άντρες/ Γυναίκες) 1.977
(1.810/167)
464
(299/165)
273
(212/61)
103
(90/13)
64
(43/21)
214
(109/105)
162
(106/56)
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 1.530
(1.443/87)
110
(97/13)
132
(122/10)
23
(18/5)
62
(43/19)
175
(104/71)
22
(20/2)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (Α/Γ) 17.911,25
(16.891,25/ 1.020)
1.473,75
(1.405,5/ 68,25)
245
(236/9)
85
(73,5/11,5)
233
(155/78)
310,5
(252,5/58)
182
(173,5/8,5)
Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 4.527
(4.404/123)
465
(437/28)
878
(857/21)
5
(5/0)
9
(9/0)
664
(498/166)
0
(0/0)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων(Α/Γ) 31.897,5
(31.338,5/ 559)
3.731,25
(3.638,75/ 92,5)
324,5
(317,5/7)
7
(7/0)
38
(38/0)
1.857
(1.501/356)
0
(0/0)

*BULGARIΑ, SERBIA, JUGOPETROL

KPIS Εκπαίδευσης Ομίλου σε θέματα Υ&Α

Έτος 2018 2019 2020 2021-2022
Στόχος
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν

75%

53%

63%

Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων
Συνολικός ΜΟ εκπαιδευτικών ανθρωποωρών ανά εκπαιδευόμενο ανά έτος σε θέματα Υ&Α 14 14,3 10 Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στο ίδιο επίπεδο του τελευταίου έτους. Η εκτίμηση προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν λόγω COVID-19
Προηγούμενη Ενότητα Απασχόληση
Επόμενη Ενότητα Υγεία & Ασφάλεια Εξασφάλιση Ετοιμότητας & Ανταπόκρισης