Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων ESG

 • Περιβάλλον

 • Κοινωνία

 • Εταιρική Διακυβέρνηση

Καθορισμός
Ουσιαστικών Θεμάτων ESG

Επικοινωνία με τους
Κοινωνικούς Εταίρους

Στον Όμιλό μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders), που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, με στόχο την εξασφάλιση της αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναγνωρίσει τις εξής ομάδες:

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων

Εργαζόμενοι

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, webcasts/ ομιλίες, εκδόσεις, newsletters Περιοδικά
Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας): Ενημέρωση, εκδηλώσεις, κληρώσεις, Θυρίδα Προτάσεων Καθημερινά

 

Πελάτες

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, απαντερωτήματα, συμβάσεις, εκδηλώσεις, focus groups Καθημερινά και περιοδικά

Καταναλωτές

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου για βαθμό αποδοχής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, focus-groups. Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια και κατά περίπτωση
Γραμμή παραπόνων, διάλογος, εταιρικά sites εμπορικών εταιρειών, social media, newsletters, portals, android & IOS εφαρμογές. Καθημερινά

Πρατηριούχοι (Ιδιοκτήτες & Διαχειριστές)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης. Μηνιαία, Τριμηνιαία
Εκπαίδευση, αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος, εκδόσεις. Εβδομαδιαία, Καθημερινά

Προμηθευτές & Συνεργάτες

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση διαφωνιών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συμβάσεις. Όποτε συντρέχει λόγος
Ερωτηματολόγιο ένταξης νέου προμηθευτή. Όποτε συντρέχει λόγος

Μέτοχοι, Επενδυτές, Κεφαλαιαγορές & άλλοι Πάροχοι Κεφαλαίου

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Road shows, συναντήσεις. Περιοδικά
Γενικές συνελεύσεις, παρουσίαση αποτελεσμάτων, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και απολογισμοί (βλ. Ενημέρωση Επενδυτών). Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία

Ευρύτερη Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης κ.λπ.)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, συνέργειες
(βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα).
Περιοδικά
Διάλογος Καθημερινά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ανακοινώσεις στον Τύπο (βλ. Κέντρο Ενμέρωσης) Καθημερινά

Τοπική Κοινωνία (Φορείς, ΜΚΟ, Μέσα Ενημέρωσης κ.λπ. όμορων Δήμων)

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, newsletters, συνέργειες (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο (βλ. Κέντρο Ενημέρωσης) Καθημερινά

Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις. Περιοδικά

Επιχειρηματική Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, δημόσιες συζητήσεις, συνέργειες. Περιοδικά

Επιστημονική / Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, συνεργασίες και συνέργειες, δημόσιες συζητήσεις. Περιοδικά

Ουσιαστικά Θέματα ESG

Επιπλέον της τακτικής επικοινωνίας και στο πλαίσιο συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διεξάγουμε μελέτη ουσιαστικότητας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις ομάδες κοινωνικών εταίρων σε focus-groups, συνεντεύξεις και ηλεκτρονικές έρευνες. Οι φάσεις υλοποίησης της μελέτης περιγράφονται αναλυτικά στην Εισαγωγή (Μεθοδολογία). Από τα 20 συνολικά θέματα που είναι αναγνωρισμένα για τον κλάδο, 11 αναδείχτηκαν από την έρευνα και τη μελέτη ως ουσιαστικά, και παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. Πιστεύουμε ότι μια λεπτομερής ανάλυση ουσιαστικότητας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των πιο σημαντικών ζητημάτων βιωσιμότητας σε σχέση με τις προτεραιότητες τόσο του Ομίλου και του κλάδου δραστηριοποίησης, όσο και των ενδιαφερομένων μερών.

Γραφική Απεικόνιση των 20 Θεμάτων ESG (Materiality Map)

Ουσιαστικά Θέματα ESG Λοιπά Θέματα 18. Υπεύθυνηαξιοποίηση τωναποθεμάτωνπετρελαίου καιφυσικού αερίου 17. Προστασίακαι διατήρησητης βιοποικιλότητας Διασφάλιση τηςβιώσιμηςδιαχείρισηςτου νερού καιτων υγρώναποβλήτων 13. Αύξηση τηςυπεύθυνηςπρομήθειας καιτης αποδοτικότηταςτων υλικών 11. Προάσπιση τωνανθρώπινωνδικαιωμάτωνστην εργασία(π.χ. ίσες ευκαιρίες,διαφορετικότητα,εξάλειψηκαταναγκαστικήςεργασίας) 10. Παροχήεκπαίδευσης καιανάπτυξης εργαζομένων 7. Βελτίωση τηςΒιώσιμηςΔιαχείρισης τηςΕφοδιαστικήΑλυσίδας 16. Μείωση τηςκατανάλωσης(μη ανανεώσιμωνπηγών) ενέργειαςκαι των εκπομπώναερίων τουθερμοκηπίου 20. Δημιουργία καιδιατήρηση σχέσεωνμε την κοινωνία Δημιουργία καιΔιανομή ΆμεσηςΟικονομικής Αξίας Διαβάστε Περισσότερα Βελτίωση της Ασφάλειας, τηςΠοιότητας και της ΑπρόσκοπτηςΔιάθεσης των Προϊόντων Διαβάστε Περισσότερα ΑναγνώρισηΧρηματοοικονομικών καιΛειτουργικών Κινδύνων &Ευκαιριών από τηνΚλιματική Αλλαγή Διαβάστε Περισσότερα Αύξηση του Μεριδίου τουΧαρτοφυλακίου των ΑΠΕκαι του Φυσικού Αερίου Διαβάστε Περισσότερα Ενίσχυση της Καινοτομίαςκαι του ΨηφιακούΜετασχηματισμού Διαβάστε Περισσότερα Διατήρησητης Απασχόλησης Διαβάστε Περισσότερα Διασφάλιση της Υγείας,Ασφάλειας και Ευεξίας τωνΕργαζομένων, Εργολάβωνκαι Τρίτων Διαβάστε Περισσότερα ΕξασφάλισηΕτοιμότητας καιΑνταπόκρισηςστηνΑντιμετώπισηΚαταστάσεωνΈκτακτηςΑνάγκης Διαβάστε Περισσότερα Διασφάλιση της ΚανονιστικήςΣυμμόρφωσης και τηςΕπιχειρηματικής Ηθικής Διαβάστε Περισσότερα Διασφάλισητης Ποιότηταςτου Αέρα Διαβάστε Περισσότερα Ελαχιστοποίησητων Αποβλήτωνκαι Αύξησητης ΕφαρμογήςΠρακτικώνΚυκλικήςΟικονομίας Διαβάστε Περισσότερα

Τα Ουσιαστικά Θέματα έχουν διαχωριστεί με βάση τους πυλώνες του ESG, Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση, ώστε να απεικονίσουν καλύτερα και με διαφάνεια τη θέση και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου, αλλά και τη σημαντικότητά τους για τη λειτουργία του.

 • Περιβάλλον

  2 Αύξηση του Μεριδίου του Χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου

  4 Αναγνώριση Χρηματοοικονομικών και Λειτουργικών Κινδύνων & Ευκαιριών από την Κλιματική Αλλαγή

  12 Διασφάλιση της Ποιότητας του Αέρα

  14 Ελαχιστοποίηση των Αποβλήτων και Αύξηση της Εφαρμογής Πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας

 • Κοινωνία

  1 Δημιουργία και Διανομή Άμεσης Οικονομικής Αξίας

  3 Ενίσχυση της Καινοτομίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  6 Βελτίωση της Ασφάλειας, της Ποιότητας και της Απρόσκοπτης Διάθεσης των Προϊόντων

  8 Διατήρηση της Απασχόλησης

  9 Διασφάλιση της Υγείας, Ασφάλειας και Ευεξίας των Εργαζομένων, Εργολάβων και Τρίτων

 • Εταιρική Διακυβέρνηση

  5 Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικής Ηθικής

  19 Εξασφάλιση Ετοιμότητας και Ανταπόκρισης στην Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Περιβάλλον

Στοχεύουμε στη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, να οδηγηθούμε στον ενεργειακό μετασχηματισμό και να εξελιχθούμε σε έναν Όμιλο παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επιδιώκουμε τη συνεχή μείωση των δεικτών αερίων εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητες μας, την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους και την ανάπτυξη σημαντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΑΠΕ και φυσικό αέριο.

Κοινωνία

Επιδιώκουμε την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες, με μηδέν ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών, πρόληψη και προστασία της Υγείας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εφαρμόζουμε τις πλέον βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και δημιουργούμε αξία στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, η ψηφιακή τεχνολογία και οι δυνατότητές της αποτελούν εργαλεία για κάθε περιοχή δραστηριότητάς μας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, καθώς έχουμε ως στόχο η δραστηριότητά μας να είναι σύμφωνη με τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού και να διέπεται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι αρχές και οι αξίες αυτές προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή μας συνέχεια.

Λοιπά Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

7. Βελτίωση της Βιώσιμης Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
10. Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων
11. Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εργασία (π.χ. ίσες ευκαιρίες, διαφορετικότητα, εξάλειψη καταναγκαστικής εργασίας)
13. Αύξηση της υπεύθυνης προμήθειας και της αποδοτικότητας των υλικών.
15. Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων.
16. Μείωση της κατανάλωσης (μη ανανεώσιμων πηγών) ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
17. Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
18. Υπεύθυνη αξιοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
20. Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με την κοινωνία.

Όραμα 2025

Με αφορμή την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος σχεδιάζει έναν ολιστικό μετασχηματισμό, με την ονομασία «Όραμα 2025». Το «Όραμα 2025» ορίζει τη στρατηγική για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τον μεταβαλλόμενο ενεργειακό κόσμο.

Το «Όραμα 2025» αποτελείται από πέντε βασικούς πυλώνες:

 • Καθορισμός σαφών περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 50% του ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2030, με δέσμευση για net zero έως το 2050.
 • Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων σύμφωνα με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και του περιβάλλοντος • Υποστήριξη της στρατηγικής μέσω καθιέρωσης μιας κατάλληλης εταιρικής δομής.
 • Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας Ο Όμιλος επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τις βασικές δραστηριότητές του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται από την ενεργειακή μετάβαση. Ως εκ τούτου, θα δοθεί έμφαση στις καθαρές μορφές ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, την παραγωγή υδρογόνου αλλά και σοβαρές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας υγρών καυσίμων. Το σχέδιο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του Ομίλου στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη τα θέματα που εχουν αναγνωριστεί ως ουσιαστικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Πάντα καινοτομούμε για να προσφέρουμε μεγαλύτερο ανθρώπινο όφελος με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, κάθε χρόνο, θέτουμε στόχους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες του Ομίλου μας και αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να λειτουργούμε με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Η Συμβολή μας στους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων, με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) και δεσμεύεται για διάλογο και συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

Η δέσμευση του Ομίλου ΕΛΠΕ για τη σταδιακή ενσωμάτωση των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες του τις δραστηριότητες, αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του με τους Στόχους ως εξής:

Ειδικότερα, ο Όμιλος ευθυγραμμίζεται με τους 6 Στόχους, τους οποίους εχει θέσει ως προτεραιότητα, υλοποιώντας ανάλογες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας:

Στήριξη και συμβολή στην Υγεια

 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας – Στόχοι και δείκτες Ασφάλειας και συγκριτική αξιολόγηση με τους δείκτες του CONCAWE.
 • Εκπαίδευση εργαζομένων για την καλλιέργεια του Safety Culture.
 • 8 εκατ. ευρώ η συνεισφορά του Ομίλου στο ΕΣΥ και στην Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
 • Θέσπιση Πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία, σύμφωνη με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO)

Δράσεις για την Εκπαίδευση

 • Συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων για απόκτηση τεχνογνωσίας και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Επανασχεδιασμός των Ομιλικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Ακαδημίας ΕΛΠΕ και υλοποίηση με τη μορφή webinar.
 • Εκπαιδευτική βαλίτσα “ΓΗ 2030” για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • 72 υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και 6 προγράμματα υποτροφιών σε συνεργασία με ελληνικά Πανεπιστήμια.
 • Ανάπτυξη προγράμματος τηλεμάθησης για παιδιά Δημοτικού εν όψει πανδημίας.

Βιώσιμη Ενέργεια για όλους

 • Αύξηση βιοκαυσίμων στη βενζίνη σε ποσοστό 3,3% σε ενεργειακό περιεχόμενο (από 1% το 2019).
 • Τοποθέτηση 12 Φ/Β συστημάτων σε στέγες σχολείων και ιδρυμάτων.
 • Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή για καθαρότερα καύσιμα με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση δικτύου πρατηρίων, με βάση τις νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.
 • Εγκατάσταση ταχυφορτιστών σε πρατήρια ΕΚΟ / BP.

Προώθηση Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας/απασχόλησης χωρίς διακρίσεις.
 • Ενεργειακή μετάβαση και υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας/ βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων.
 • Δωρεές/δράσεις για την κοινωνία – Ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευπαθείς ομάδες.
 • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών μέσα από εξειδικευμένες δράσεις.

Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • 23 Ψηφιακές Πρωτοβουλίες – 16 Ψηφιακά Σενάρια Χρήσης και 7 Επιχειρησιακές Εφαρμογές.
 • 3 πυλώνες ψηφιακού μετασχηματισμού Ομίλου: (α.) Ψηφιακό Διυλιστήριο, (β.) Ψηφιακές Ομιλικές Υποστηρικτικές Διαδικασίες, (γ.) Ψηφιακή Λιανική Εμπορία.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για τεχνολογίες αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.
 • Επενδύσεις για βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές.

Δράσεις για την κλιματική αλλαγή

 • Ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – εξαγορά, εξασφάλιση χρηματοδότησης και εκκίνηση εργασιών του φωτοβολταϊκού έργου στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204,3 ΜW.
 • Μείωση 22% του δείκτη tn εκπομπών CO2/tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) (έναντι αρχικού στόχου -5% για το 2020) σε σύγκριση με το έτος 2014.
 • Πάνω από 85 εκατ. € επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Προηγούμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά