Εκθέσεις Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα

Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Δήλωση Διασφάλισης για τον Απολογισμό
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(No. 0118446052713/01)

Πληροφορίες για την Δήλωση Διασφάλισης

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε την επαλήθευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 (ο «Απολογισμός») του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (η «Εταιρεία»). Η ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό παραμένει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Ο Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων και δεδομένων αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων, με σκοπό την επαλήθευση του Απολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία.

Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό δεν επαληθεύτηκαν, αλλά εξετάστηκαν σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση εταιρικής χρήσης 2020 και τον ετήσιο απολογισμό 2020 της εταιρείας και έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητους, τρίτους φορείς.

 

Αντικείμενο Εργασιών

Ο Φορέας διενήργησε τις ακόλουθες εργασίες επαλήθευσης εντός των μηνών Ιουνίου / Ιουλίου 2021:

 1. Αξιολόγηση του Απολογισμού και του εμπεριεχόμενου σε αυτή ετήσιου “Communication on Progress (COP)”, σε σχέση με τις αρχές και τους στόχους του UN Global Compact (GC).
 2. Επαλήθευση του επιπέδου συμμόρφωσης του Απολογισμού / COP, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GC Advanced Level.
 3. Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα βασικά στελέχη των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας στο Μαρούσι και των εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου και δειγματοληπτικών ελέγχων αρχείων, με σκοπό τον ανεξάρτητο έλεγχο
  • της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αριθμητικών δεδομένων επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό,
  • της αξιοπιστίας των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή και αναφορά σχετικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

 

Συμπεράσματα

Οι εργασίες επαλήθευσης που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες του Απολογισμού είναι αξιόπιστες. Η ακρίβεια των δηλώσεων και ισχυρισμών της Εταιρείας που περιέχονται στον Απολογισμό βρέθηκαν να είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η Εταιρεία παρείχε περιεκτική και αποδεκτή τεκμηρίωση τόσο για τις πληροφορίες επίδοσης που παραθέτει στον Απολογισμό όσο και για τις συναφείς διαδικασίες συλλογής και αποτύπωσης των σχετικών πληροφοριών.

Ο Απολογισμός βρέθηκε να ικανοποιεί τα κριτήρια του GC Advanced Level.

 

Προτάσεις για συνεχή βελτίωση

Βάσει των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαλήθευσης, οι προτάσεις του Φορέα για τη βελτίωση των μελλοντικών Απολογισμών της Εταιρείας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Εναρμόνιση των διαδικασιών και συστημάτων συλλογής στοιχείων όλων των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.
 • Επιτόπιες επισκέψεις και σε άλλες εγκαταστάσεις του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.

 

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Δήλωση Διασφάλισης για τον Απολογισμό
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(No. 0118446052713/01)

Πληροφορίες για την Δήλωση Διασφάλισης

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε την επαλήθευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 (ο «Απολογισμός») του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (η «Εταιρεία»). Η ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό παραμένει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Ο Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων και δεδομένων αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων, με σκοπό την επαλήθευση του Απολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία.

Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό δεν επαληθεύτηκαν, αλλά εξετάστηκαν σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση εταιρικής χρήσης 2020 και τον ετήσιο απολογισμό 2020 της εταιρείας και έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητους, τρίτους φορείς.

 

Αντικείμενο Εργασιών

Ο Φορέας διενήργησε τις ακόλουθες εργασίες επαλήθευσης εντός των μηνών Μαΐου / Ιουνίου 2021:

 1. Αξιολόγηση του Απολογισμού σε σχέση με τη σειρά προτύπων κατάρτισης εκθέσεων αειφορίας GRI STANDARDS και επαλήθευση της συμμόρφωσης του Απολογισμού, σύμφωνα με την «λεπτομερή επιλογή» (“comprehensive option”).
 2. Επαλήθευση των αριθμητικών δεδομένων όλων των κεφαλαίων του Απολογισμού.
 3. Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα βασικά στελέχη των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας στο Μαρούσι και των εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου και δειγματοληπτικών ελέγχων αρχείων, με σκοπό τον ανεξάρτητο έλεγχο
  • της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αριθμητικών δεδομένων επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό,
  • της αξιοπιστίας των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή και αναφορά σχετικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

 

Συμπεράσματα

Οι εργασίες επαλήθευσης που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες του Απολογισμού είναι αξιόπιστες. Η ακρίβεια των δηλώσεων και ισχυρισμών της Εταιρείας που περιέχονται στον Απολογισμό βρέθηκαν να είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η Εταιρεία παρείχε περιεκτική και αποδεκτή τεκμηρίωση τόσο για τις πληροφορίες επίδοσης που παραθέτει στον Απολογισμό όσο και για τις συναφείς διαδικασίες συλλογής και αποτύπωσης των σχετικών πληροφοριών.

Ο Απολογισμός βρέθηκε να πληροί τις προϋποθέσεις της «λεπτομερούς επιλογής» του πλαισίου GRI STANDARDS (“comprehensive option”), συμπεριλαμβανομένου και του Συμπληρώματος για τον Τομέα Πετρελαίου και Αερίου (Oil and Gas Sector Supplement).

 

Προτάσεις για συνεχή βελτίωση

 • Βάσει των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαλήθευσης, οι προτάσεις του Φορέα για τη βελτίωση των μελλοντικών Απολογισμών της Εταιρείας συνίστανται στις ακόλουθες: Εναρμόνιση των διαδικασιών και συστημάτων συλλογής στοιχείων όλων των εταιριών που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.
 • Επέκταση των ορίων του απολογισμού, ώστε να συμπεριλαμβάνει περισσότερες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
 • Επιτόπιες επισκέψεις και σε άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.

 

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

TÜV AUSTRIA Hellas
ΑΘΗΝΑ: Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή
Παραρτήματα στην Ελλάδα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΚΡΗΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Εξωτερικό: ΚΥΠΡΟΣ–ΤΟΥΡΚΙΑ–ΙΟΡΔΑΝΙΑ–ΑΙΓΥΠΤΟΣ–ΑΛΒΑΝΙΑ–ΙΣΡΑΗΛ–ΥΕΜΕΝΗ–
ΠΑΚΙΣΤΑΝ–ΚΟΡΕΑ

Προηγούμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας