ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • > 300
  ώρες εκπαίδευσης στους άμεσα εμπλεκομένους εργαζόμενους με τις ψηφιακές πρωτοβουλίες
  (Γ’ τετράμηνο 2020)

 • 42 εκατ €
  συνολική επένδυση για 3 έτη
  (2020-2023)

 • 23
  Ψηφιακές Πρωτοβουλίες σε εξέλιξη για τον Όμιλο
  16 Ψηφιακά Σενάρια Χρήσης +
  7 Επιχειρησιακές Εφαρμογές

Ψηφιακός
Μετασχηματισμός

Ανάπτυξη Καινοτομίας
& Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι μία ακόμα επιχειρησιακή επιλογή αλλά μία σύγχρονη αναγκαιότητα, γι’ αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου, που στοχεύει και θα συμβάλλει:

 • Στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης:
  Αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος (π.χ. μέσω βελτιωμένης παραγωγικότητας και επιχειρησιακής ευελιξίας, αυξημένης ποιότητας και ταχύτητας εταιρικών λειτουργιών, ταχύτερης εμπορικής απόκρισης και εξατομικευμένης εμπειρίας πελατών).
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού:
  Οι περισσότερες εταιρείες πετρελαίου και αερίου στη Μεσόγειο (αλλά και παγκοσμίως) έχουν ξεκινήσει το ψηφιακό τους ταξίδι, αποκομίζοντας ήδη σημαντικά οφέλη.
 • Στην προώθηση νέων εργασιακών πρακτικών:
  Ενδυναμώνεται το υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο με νέες γνώσεις, δεξιότητες, ταλέντα και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας. Παράλληλα, υιοθετούνται νέες προσεγγίσεις για την οργάνωση, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων. Τέλος, ενσωματώνονται νέες δυνατότητες απόκρισης και ελαχιστοποίησης κινδύνων κατά τη διάρκεια μίας κρίσης (όπως αυτή του COVID-19).

Η προσέγγισή μας

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει ολοκληρώσει τον απαραίτητο σχεδιασμό του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το 3ετές αυτό πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με μετρήσιμα και πολύ ελκυστικά αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός υιοθετεί μια αξιόπιστη μεθοδολογία και ένα μοντέλο ολιστικής διαχείρισης που εξασφαλίζει την αναμενόμενη υπεραξία, αναγνωρίζοντας οτι δεν είναι ένα έργο στο οποίο χαράσσεις έναν οδικό χάρτη και ολοκληρώνεται μόνο όταν φτάσεις στην γραμμή τερματισμού. Η ψηφιοποίηση επιτυγχάνεται με την κλιμακούμενη υλοποίηση και ενσωμάτωση εκατοντάδων περιπτώσεων χρήσης. Για το λόγο αυτό, στην προσέγγιση μας έχουμε ενσωματώσει μηχανισμούς ανατροφοδότησης συμπερασμάτων και προτάσεων, με σκοπό τη δυνατότητα αναπροσαρμογής και διαρκούς βελτίωσης σε κάθε στάδιό του.

Μία σημαντική πτυχή της προσέγγισής μας είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και η ενίσχυση του οργανισμού με νέες «ψηφιακές» δυνατότητες, επιτρέποντας σε όλους τους δυνητικούς συμμετέχοντες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή.
Με δεδομένο ότι ο Όμιλος αποτελείται από διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, έχουμε χωρίσει το πρόγραμμα σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες:

 • Ψηφιακό Διυλιστήριο
 • Ψηφιακές Ομιλικές Υποστηρικτικές Διαδικασίες &
 • Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και δυνατότητες (όπως τα Προηγμένα Analytics, τη Μηχανική Μάθηση, το Cloud, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη βελτιστοποίηση / Αυτοματοποίηση Διεργασιών και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων), προκειμένου να επιτύχουμε:

 • Ένα συνεργατικό, συνδεδεμένο και ψηφιακό διυλιστήριο που θα προσδίδει κίνητρο και αξία στους εργαζόμενους, θα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για την εταιρεία και θα βελτιώνει τις λειτουργίες των παραγωγικών μονάδων.
 • Την ψηφιακά υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και αποδοτικές εταιρικές διαδικασίες.
 • Καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση των συνεργατών και εταιρικών πελατών, καθώς και αυξημένη αλληλεπίδραση στον τομέα της λιανικής, δημιουργώντας σημαντική εμπορική προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό και τους πελάτες μας.

Δομή προγράμματος

Διανύουμε μια εποχή, όπου η ψηφιακή τεχνολογία αναδιαμορφώνει κάθε κλάδο της βιομηχανίας. Η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων σε κάθε δραστηριότητα του Ομίλου αποτελεί άμεση αναγκαιότητα.

* Ψηφιακά Σενάρια Χρήσης (Digital Use Cases): Πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων και την εξασφάλιση πρώιμων ωφελειών.

**Επιχειρησιακές Εφαρμογές: Νέες ή αναβαθμισμένες επιχειρηματικές εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας Λειτουργιών για τον εκσυγχρονισμό των βασικών επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Βασικοί Πυλώνες Προγράμματος

Ψηφιακό Διυλιστήριο

Ένα σύγχρονο ψηφιακό, διασυνδεδεμένο διυλιστήριο που θα προσδίδει κίνητρο και αξία στους εργαζόμενους, θα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για την εταιρεία και θα βελτιώνει τις λειτουργίες των παραγωγικών μονάδων:

 • 5 ψηφιακές πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού και παραγωγής μέσα από τη συνδυαστική χρήση λειτουργικών δεδομένων και την εξαγωγή αξιοποιήσιμων επιχειρησιακών συμπερασμάτων και προτάσεων (4 ψηφιακά σενάρια χρήσης και 1 επιχειρησιακή εφαρμογή).
 • 5 ψηφιακές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών (μονάδες), μεγιστοποιώντας τα οφέλη της προγνωστικής και προληπτικής συντήρησης, καταλήγοντας σε βελτιστοποιημένο κόστος λειτουργίας (3 ψηφιακά σενάρια χρήσης και 2 επιχειρησιακές εφαρμογές).
 • 3 ψηφιακές πρωτοβουλίες για ένα ψηφιακά συνδεδεμένο εργατικό δυναμικό και την εξασφάλιση ασφάλειας, συνεργασίας και αποτελεσματικότητας (1 ψηφιακό σενάριο χρήσης και 2 επιχειρησιακές εφαρμογές).

Ψηφιακές Ομιλικές Διαδικασίες

Ψηφιακά υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και αποδοτικές εταιρικές διαδικασίες:

 • 4 ψηφιακές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που τροφοδοτούνται και βασίζονται σε έγκυρα, επίκαιρα και συνδυαστικά δεδομένα (4 ψηφιακά σενάρια χρήσης).
 • 4 ψηφιακές πρωτοβουλίες για στοχευμένη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων σε όλες τις εταιρικές λειτουργίες (3 ψηφιακά σενάρια χρήσης και 1 επιχειρησιακή εφαρμογή).
 • αποδοτικότεροι τρόποι εργασίας και νέες τεχνικές συνεργασίας σε όλο τον Όμιλο, μέσω της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και της εισαγωγής καινοτόμων εργαλείων που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα διαθέσιμα εταιρικά και παραγωγικά δεδομένα.

Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

Καλύτερη γνώση και εξυπηρέτηση των πελατών:

 • εξατομικευμένη εμπειρία πελατών, που οδηγεί σε αυξανόμενη πιστότητα, ενίσχυση του εμπορικού σήματος, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και υψηλότερη κερδοφορία.
 • μία ψηφιακή πρωτοβουλία για στοχευμένη τιμολόγηση, βασιζόμενη σε πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, για βέλτιστα περιθώρια κέρδους (1 ψηφιακό σενάριο χρήσης).
 • μία ψηφιακή πρωτοβουλία για μεγιστοποιημένη ανταγωνιστικότητα (1 επιχειρησιακή εφαρμογή).

Επενδύοντας στους ανθρώπους μας και σε νέες τεχνολογίες

Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην εξέλιξη του Ομίλου μέσα από ένα 3ετές πλάνο συνολικής επένδυσης 42 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη υλοποιήσει πρωτοβουλίες ύψους 2,5 εκατ. ευρώ εντός του 2020, ενώ έχουν ξεκινήσει επιπλέον έργα σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης, αξίας 6 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2021.

Προτεραιοποιούμε την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών, δημιουργώντας Κέντρα Αριστείας (CoE) για την Προηγμένη Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δεδομένων (Data Science), καθώς και για λύσεις Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Process Automation). Τα κέντρα αριστείας έχουν σαν στόχο την υποστήριξη των ψηφιακών πρωτοβουλιών σε θέματα σχετικά με την τεχνογνωσία τους, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξης. Με την καθοδήγηση και συμβολή τους, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των σχετικών επιταχυντών (υποδομές) ενώ υλοποιείται μια σειρά από εκπαιδεύσεις αναδεικνύοντας εφαρμοσμένα παραδείγματα στους τομείς εξειδίκευσης, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας στις ομάδες που εμπλέκονται στις ψηφιακές πρωτοβουλίες.

 

Εξειδικευμένη Γνώση

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να μπορέσει να υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως:

 • Αναβαθμισμένες ικανότητες διαχείρισης του προγράμματος, από τους βασικούς ρόλους για την επίτευξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.
 • Αναβαθμισμένες ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στην ψηφιακή τεχνολογία, από τα βασικά πεδία δραστηριοτήτων στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ομίλου (προηγμένα analytics, αυτοματοποίηση διεργασιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, κλπ.).
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά και σε βάθος γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών στις λειτουργικές μονάδες που μπορεί να επηρεάσει.

Το 2020 περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι με τις ψηφιακές πρωτοβουλίες του Ομίλου, παρακολούθησαν περισσότερες από 300 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε τεχνολογίες. Επιπλέον, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της Ψηφιακής Ακαδημίας, που θα προσφέρει σύνθετα προγράμματα μάθησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Εργαλεία Ψηφιακής Συνεργασίας

Τέλος, γίνονται σημαντικά βήματα στην εισαγωγή και αφομοίωση νέων μοντέλων και εργαλείων συνεργασίας, δημιουργώντας πολυσυλλεκτικές ομάδες έργου που υλοποιούν επάλληλες δράσεις με συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικές λειτουργικές διευθύνσεις του Ομίλου. Καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς με τη χρήση σύγχρονων καναλιών τηλεεργασίας και αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες της τεχνολογίας, ο Όμιλος μετασχηματίζεται με γοργά βήματα, αψηφώντας τις προκλήσεις της πανδημίας.