Ποιότητα Αέρα

 • Έως και
  36%
  μείωση δεικτών βασικών αερίων εκπομπών στην πενταετία (δείκτες kg/tn throughput)

 • Πάνω από
  85 εκατ. €
  επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 • -70%
  εκπομπές SO2 από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τόνους/έτος)

Περιβάλλον, Ενέργεια
& Κλιματική Αλλαγή

Διασφάλιση της Ποιότητας του Αέρα

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη και αποτελεσματική λειτουργία μας απαιτεί τη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε την επίπτωση μας στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα των περιοχών δραστηριοποίησης μας.

Λειτουργώντας τις εγκαταστάσεις μας με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο στόχος για συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών και βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιράς επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, οι οποίες περιλαμβάνουν καλές πρακτικές και επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.

Η προσέγγισή μας

Στοχεύουμε στη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία.

Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθεσιών και βέλτιστων πρακτικών, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη συμμόρφωση μας με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τον κλάδο των πετρελαιοειδών και την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Βιομηχανικών Εκπομπών, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας. Η δέσμευση μας αυτή εκφράζεται εμπράκτως μέσω σημαντικών επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής αλλά και άμεσου περιορισμού των εκπομπών.

Η προσέγγιση μας και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά, αν ληφθεί υπόψη η σημαντική μείωση των βασικών δεικτών αέριων εκπομπών την τελευταία πενταετία όπως και η αντίστοιχη αποτύπωση της μειωμένης συμβολής μας στα ποσοτικά στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας των γειτονικών με τις δραστηριότητες μας περιοχών.

Η φιλοδοξία μας

Επιδιώκουμε τη συνεχή μείωση των δεικτών αέριων εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητες μας και την ευρεία αποδοχή της σημαντικής συνεισφοράς μας στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας των τοπικών κοινωνιών.

Επίδοση – Ποσοτικά στοιχεία

Ο Όμιλος στοχεύει στη μείωση των αέριων εκπομπών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καυσίμων υψηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία (π.χ. καυστήρες χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, συστήματα ανάκτησης ατμών κατά τη φόρτωση πετρελαιοειδών).

Στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου, που αποτελούν και το κύριο κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας του, έχει μεγιστοποιηθεί η χρήση αέριων καυσίμων ιδιοκατανάλωσης, καθώς και φυσικού αερίου, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση υγρών καυσίμων, επιτυγχάνωντας σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOΧ) και αιωρούμενων σωματιδίων (PM).

Συγκεκριμένα, το έτος 2020, οι δείκτες αέριων εκπομπών διοξειδίου του Θείου-SO2, οξειδίων του Αζώτου-NΟΧ και σωματιδίων PM10 (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας) εμφανίζουν σημαντική βελτίωση με μείωση 36%, 32% και 27% αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία 2015-2020.

Οι μειώσεις των δεικτών για τις αέριες εκπομπές τα τελευταία έξι έτη παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα.

Δείκτες για τις Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2), Οξειδίων του Αζώτου (NOx) και Σωματιδίων (PM10) (kg εκπομπών ανά tn τροφοδοσίας από 2015 έως 2020)

Ειδικά για τα σωματίδια, στο πλαίσιο εφαρμογής των τελευταίων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, και για να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εκπομπών, η επένδυση για εγκατάσταση φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων στη μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ολοκληρώθηκε εντός του 2020.

Όσον αφορά στη συμμόρφωση με τα ισχύοντα όρια της νομοθεσίας (tn/έτος), ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 (ως απόλυτο νούμερο, tn/έτος) παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-70%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τόνους/έτος).

Σύγκριση εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2) 2015-2020 με το ισχύον όριο

Παράλληλα και ειδικά για τον περιορισμό των εκπομπών των διάχυτων πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds-VOC) έχουν εφαρμοσθεί Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων (όπως δευτερογενείς φραγές στις οροφές των δεξαμενών πλωτής οροφής, βαφή των δεξαμενών πτητικών προϊόντων με λευκό χρώμα (υψηλής ανακλαστικότητας), φόρτωση των βυτιοφόρων οχημάτων από τον πυθμένα (με ταυτόχρονη λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης Ατμών) καθώς και νέα Συστήματα Ανάκτησης Ατμών στους προβλήτες φόρτωσης δεξαμενόπλοιων, ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή των τακτικών προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης και αποκατάστασης των διαρροών (Leak Detection and Repair-LDAR) σε εξοπλισμό (π.χ. βάνες, φλάντζες κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών VOC τα τελευταία χρόνια, η οποία ξεπερνάει το 15% μόνο τον τελευταίο χρόνο (2020 σε σχέση με 2019).

Οι παραπάνω επιδόσεις στις βασικές αέριες εκπομπές, που αφορούν τις σημειακές και διάχυτες εκπομπές από τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συμβάλλουν στη μειούμενη συνεισφορά μας στην ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.
Οι βελτιούμενες αυτές επιδόσεις αντικατοπτρίζονται και στις μετρήσεις ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα των περιοχών, έτσι όπως αυτές παρακολουθούνται από τους Σταθμούς Μέτρησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας των εγκαταστάσεων μας και από ανάλογους Σταθμούς των αρμόδιων αρχών (δελτία ποιότητας της ατμόσφαιρας από τους δήμους και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Σημειώνεται ότι οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαίρας περιλαμβάνουν – αντιστοιχούν στη συνεισφορά του συνόλου των πηγών αέριων εκπομπών της περιοχής, όπως οι μεταφορές και οι υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Επόμενα βήματα

Επενδύσεις για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, οξειδίων του θείου, σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων, όπως φίλτρα, συστήματα ανάκτησης πτητικών ενώσεων κ.ο.κ., ή λειτουργικές δαπάνες όπως η αύξηση χρήσης φυσικού αερίου ως καύσιμο ιδιοκατανάλωσης, καθώς και περαιτέρω βελτίωση στη μείωση των εκπομπών από την επίδραση και των έργων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης που υλοποιούνται παράλληλα.

Προηγούμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Κλιματική Αλλαγή
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία