ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG

Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση

 • 13 μέλη
  ΔΣ της ΕΛΠΕ Α.Ε.,
  με 5ετή θητεία
  (2 εκτελεστικά)

 • 17 συνεδριάσεις
  πραγματοποιήθηκαν
  (ΔΣ της ΕΛΠΕ Α.Ε.)

 • 50 έλεγχοι
  ολοκληρώθηκαν συνολικά (τακτικοί/ έκτακτοι) από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου

Εταιρική Διακυβέρνηση
& Κανονιστική Συμμόρφωση

Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
& της Επιχειρηματικής Ηθικής

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί φιλοσοφία και δέσμευση της Διοίκησης και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η εν γένει δράση του Ομίλου είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα εταιρικής υπευθυνότητας. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και του κύκλου των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της, των πελατών, προμηθευτών και καταναλωτών της, των μετόχων της, αλλά και των διοικητικών και δικαστικών αρχών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπορική θέση της εταιρείας και εδραιώνεται η φήμη της, ενώ παράλληλα δημιουργείται το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσομένων με αυτήν και των λοιπών ενδιαφερόμενων προσώπων (stakeholders).

Η προσέγγισή μας

Οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και επιχειρηματικής δράσης των εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό περιλαμβάνονται σε ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή και την παροχή συμβουλών ως προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά και για τη διερεύνηση παραπόνων ή καταγγελιών σχετικά με περιπτώσεις παραβίασής του.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την απαγόρευση ενεργειών και συμπεριφορών που συνιστούν πράξεις διαφθοράς, προβλέποντας σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ενεργειών.

Συγκεκριμένα θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας εξειδικεύονται από ειδικές πολιτικές όπως η Πολιτική Ανταγωνισμού και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περαιτέρω, η εσωτερική δομή και εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου προβλέπουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, συμπράξεις δύο ή και περισσοτέρων προσώπων, εσωτερικές εγκρίσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναμένεται να αναθεωρηθεί το 2021 στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020.

Η φιλοδοξία μας

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, καθώς και να διέπεται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις εταιρικών δράσεων, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες. Οι αρχές και οι αξίες αυτές προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας του Ομίλου για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδό του.

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 152 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία συμπεριλαμβάνει τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, ως ειδικό τμήμα αυτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ.

Εκτός του ιστοτόπου του ΕΣΕΔ, ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλο το προσωπικό μέσω του εταιρικού εσωτερικού δικτύου ενημέρωσης, καθώς και σε έντυπη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου, αποτελεί κείμενο αυτορρύθμισης και οικειοθελούς δέσμευσης της εταιρείας.

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020, σελ. 177.

Διοικητικό Συμβούλιο
& Οργανωτική Δομή

Η εταιρεία διοικείται από ΔΣ αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής. Η θητεία του υφιστάμενου ΔΣ λήγει στις 17/4/2023 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το ΔΣ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020 σελ. 184.

Οργανωτική Δομή

Ο Όμιλος Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα ευρύ ενεργειακό φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει: τη Διύλιση, τον Εφοδιασμό, τη Χονδρικη Εμπορία Πετρελαιοειδών, την Εγχώρια και τη Διεθνή Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, την Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών, την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, την Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Τεχνικές Μελέτες και την Ηλεκτροκίνηση.

Εσωτερικός Έλεγχος &
Διαχείριση Κινδύνων

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις απειλές και τις ευκαιρίες και περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Όμιλο, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020, σελ., 178-181, 185-187, 190-192.

Μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι και η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ), η οποία συνεισφέρει στην βελτίωση του περιβάλλοντος Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

Σημαντικές δράσεις κατά το 2020 ήταν:

1. Πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή χρονιά η διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων (Risk Assessment) σε επίπεδο Ομίλου, που αποτελεί πρακτική Εταιρικής Διακυβέρνησης. Την εργασία ολοκλήρωσαν οι επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων και εταιρειών του Ομίλου, με τον συντονισμό της ΓΔΕΕΟ. Κατά το 2020, η ΓΔΕΕΟ ξεκίνησε την εισαγωγή βελτιώσεων στη διαδικασία, με βάση τον σχετικό Οδηγό του Διεθνούς Πλαισίου για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF). Οι βελτιώσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη, μέχρι πλήρους εφαρμογής του Προτύπου.

2. Με μέριμνα του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΔΕΕΟ, συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Διασφάλισης και Βελτίωσης Ποιότητας, με 4 νέες δράσεις εντός του 2020.

3. Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η ΓΔΕΕΟ ανέλαβε τον ρόλο του ελέγχου της συμμόρφωσης του Ομίλου με την Πολιτική μέτρων προστασίας έναντι COVID-19, μέσω διενέργειας 15θήμερων ελέγχων και σύνταξης σχετικών εκθέσεων.

4. Κατά το 2020, 1 ελεγκτής έλαβε την πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFREL). Συνολικά από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν πιστοποιηθεί 6 στελέχη/ελεγκτές της ΓΔΕΕΟ με διάφορες πιστοποιήσεις (CIA, CICA, COSO, CFE, CGAP, Cert (ABC) και IFREL).

5. Ολοκληρώθηκαν συνολικά 50 έλεγχοι (35 τακτικοί και 15 έκτακτοι), υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα ελέγχων του έτους.

6. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε τομείς που δεν είχαν ελεγχθεί κατά το παρελθόν, όπως νέοι δείκτες απόδοσης λειτουργιών των Διυλιστηρίων, τεχνικές συμβάσεις, αλλά και επιτελικές οργανωτικές μονάδες, με σκοπό την ελεγκτική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

7. Εξετάστηκε 1 καταγγελία για παράβαση του Κανονισμού Προμηθειών του Ομίλου σε οργανωτική μονάδα και προτάθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, με στόχο την εξάλειψη της παρέκκλισης.

KPIs Προγράμματος Εσωτερικών Ελέγχων

Έτος 2018 2019 2020 2021
Στόχος
Ποσοστό κάλυψης ετήσιου προγράμματος ελέγχων

127%

111%

105%

100%

Εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο Ομίλου

 • Κανονισμός Προμηθειών Ομίλου
 • Κανονισμός Προμηθειών Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών (Αγορά, Πώληση, Μεταφορά Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων)
 • Κανονισμός Επενδύσεων Ομίλου
 • Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
 • Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τυχόν συμπληρωματικές αυτής
 • Κανονισμός Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
 • Κανονισμός Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
 • Πολιτική Πιστώσεων
 • Κανονισμός Απομάκρυνσης & Διάθεσης Άχρηστου ή Πλεονάζοντος Εξοπλισμού ή Υλικού και Πώλησης Περουσιακών Στοιχείων σε Τρίτους
 • Πολιτική Ανταγωνισμού και Προγράμματος Συμμόρφωσης
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου

Επιπλέον, για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας καταρτίζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, Πολιτικές και Διαδικασίες που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Σύστημα Οργάνωσης (Ε.Σ.Ο.), οι οποίες εγκρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Εφαρμογής Ε.Σ.Ο.

Διαχείριση Φορολογικών Θεμάτων

Τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, παρακολουθούνται στενά, ελέγχονται και συντονίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου (ΔΦ&ΤΟ). Η ΔΦ&ΤΟ εξασφαλίζει την τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τις απαιτήσεις για συμμόρφωση, διαφάνεια και έλεγχο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο και τις υψηλές απαιτήσεις του Ομίλου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου βρίσκονται οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου καθώς και η μητρική εταιρεία, η φορολογική συμμόρφωση επιβεβαιώνεται ετησίως, μέσω της λήψης φορολογικών πιστοποιητικών για κάθε εταιρεία, τα οποία εκδίδουν οι ορκωτοί ελεγκτές της, τα οποία είναι πάντα με «γνώμη χωρίς επιφύλαξη».

Η ΔΦ&ΤΟ λειτουργεί ταυτόχρονα, ως φορολογικός σύμβουλος στον Όμιλο, παρακολουθώντας άμεσα τις εξελίξεις και διαρκείς αλλαγές του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, επιπλέον δε, συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές και φορείς, για τη διαβούλευση και υποβολή προτάσεων και προσαρμογών, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, εξετάζει την αξιοποίηση του πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και της υπαγωγής επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιεί τη διαχείριση των φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντίστοιχες επιπτώσεις και ευκαιρίες.

Εταιρική Διακυβέρνηση
& Εταιρική Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και όλες οι δραστηριότητές του εναρμονίζονται με τις αρχές της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στη γενική πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθείται την τελευταία δεκαετία.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιές και καλό εργασιακό περιβάλλον, να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης, που να ικανοποιούν τις παρούσες ανάγκες της κοινωνίας χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της πολιτικής ο Όμιλος:

 • Χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες για την ικανοποίηση των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.
 • Εφαρμόζει διαδικασίες για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, περιορισμού των εκπομπών και ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Υιοθετεί τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και εφαρμόζει σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό.
 • Υλοποιεί προγράμματα και καλές πρακτικές για τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου.

Με βάση την αρχή της Διαφάνειας και τη δέσμευση για συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, καταρτίζεται ετήσιος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Από το 2007, ο Όμιλος υιοθετεί και συμβάλλει στη διάχυση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για:
α) την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμό των δικαιωμάτων εργασίας
β) την προστασία του περιβάλλοντος και υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών προς αυτό
γ) την εξάλειψη των διακρίσεων
δ) την καταπολέμηση της διαφθοράς
και εκδίδει την Έκθεση Αναφοράς Προόδου (CoP).

Δεσμεύεται και εφαρμόζει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα περί Απολογισμού Βιωσιμότητας, του Global Reporting Initiative, GRI Standards, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο, Oil and Gas Sector Supplement. Η αξιοπιστία των παρεχομένων στοιχείων και πληροφοριών πιστοποιείται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα και επίσης η ετήσια Έκθεση Προόδου (CoP) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Ο Όμιλος υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και συμμορφώνεται με τα 20 κριτήρια που ανταποκρίνονται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης.

Επιδόσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Καταστατικό της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προβλέπει ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου με διορισμό – και όχι εκλογή από την Γενική Συνέλευση – για 11 από τα 13 μέλη του, γεγονός που συνιστά απόκλιση από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία επισημαίνεται στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης στην οποία προβαίνει η εταιρεία. Ο Ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» θα αντικαταστήσει τον Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση από τις 17.7.2021. Με το νέο νόμο, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης που, κατά βάση αυτορυθμίζονταν μέσω κωδίκων, καθορίζονται πλέον από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, χωρίς δυνατότητα απόκλισης.

H Εταιρεία θα μεριμνήσει για την έγκαιρη προσαρμογή του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της στις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου.

Κατά το περασμένο δωδεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν 17 συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΛΠΕ. Το ΔΣ εκτός από την αξιολόγηση μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση, αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και εκείνη των επιτροπών που έχει συστήσει. Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση αυτή είναι συλλογική του ΔΣ ως οργάνου της εταιρείας και των επιτροπών που το ΔΣ έχει συστήσει με βάση τα πεπραγμένα του προηγούμενου διαστήματος. Στο πλαίσιο της αναγκαίας αναθεώρησης του συστήματος της εταιρικής διακυβέρνησής της και προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία, αναμένεται να αναθέσει και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ σε εξωτερικό σύμβουλο.

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου («Πολιτική Αποδοχών») που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητά της.

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρ.110 του Ν. 4548//2018, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2019. Η Πολιτική Αποδοχών έχει τετραετή διάρκεια ισχύος εκτός αν αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λόγω ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών επί τη βάσει των οποίων καταρτίστηκε, και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Το 2020 η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά έκθεση αποδοχών των μελών του ΔΣ για την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018. Η έκθεση αποδοχών συζητήθηκε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2020 στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 86,08% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το ποσοστό των ψήφων ‘‘ΥΠΕΡ’’ ανήλθε σε 98,88% των παρισταμένων μετόχων.

Η έκθεση αποδοχών του έτους 2019 είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Κώδικας Δεοντολογίας -
Ηθική και Διαφάνεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις αρχές που διέπουν τη δράση του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξής του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για κάθε τρίτο που συναλλάσσεται με τον Όμιλο ΕΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η διαδικασία αποδοχής και επαναβεβαίωσης της δέσμευσης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και ο Κώδικας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στα Αγγλικά.

Κατά τα οκτώ έτη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας έχει λάβει χώρα εκτεταμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου στο περιεχόμενο του Κώδικα και τις βασικές δεσμεύσεις του. Παράλληλα, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης μεριμνά για την εφαρμογή και την παροχή συμβουλών ως προς τις προβλέψεις του, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης των παραπάνω κανόνων. Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, θα αναθεωρηθεί και ο Κώδικας Δεοντολογίας εντός του 2021.

Πολιτική Ανταγωνισμού

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει υιοθετήσει Πολιτική Ανταγωνισμού και εγχειρίδιο συμμόρφωσης από το 2018. Η εν λόγω Πολιτική αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου να συμμορφώνεται με τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, η Πολιτική αποσκοπεί στο να συνδράμει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού και την επίδρασή τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών. Το 2019 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Πολιτική Ανταγωνισμού, με συμμετοχή των στελεχών των οργανωτικών μονάδων του Ομίλου με αρμοδιότητες σε θέματα εμπορικών συναλλαγών.

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, σε συμφωνία με τους κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, συντελεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και αποτρέπει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο, αλλά και κάθε εργαζόμενο ατομικά, στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Η δέσμευση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που έρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Ελληνική Νομοθεσία και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, εκφράζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ισχύει και εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο. Για την εξασφάλιση της ορθής διακυβέρνησης σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο Ομίλου, αλλά και σε όλες τις οργανωτικές μονάδες και τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού, ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου και Υπεύθυνοι Προστασίας Ιδιωτικότητας σε κάθε οργανωτική μονάδα και θυγατρική. Τέσσερεις εκ των θυγατρικών (ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε., ΕΚΟ Bulgaria και OKTA) έχουν ορίσει αυτοτελείς Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια οργανωτική δομή σε όλον τον Όμιλο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των επιμέρους διαδικασιών και ενεργειών με τις οποίες η Πολιτική υλοποιείται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι απολύτως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και να διέπεται από διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Συνεργατών του.

Προηγούμενη Ενότητα Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Επόμενη Ενότητα Απασχόληση